ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ สุตฺต. องฺ. (๔): สตฺตก-อฏฺฐก-นวกนิปาตา

   [๑๕๐]  ๖๐ อฏฺฐิเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา อาหุเนยฺยา ฯเปฯ อนุตฺตรํ
ปุญฺกฺเขตฺตํ โลกสฺส ฯ กตเม อฏฺฐ โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย
ปฏิปนฺโน สกทาคามี สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย
ปฏิปนฺโน   อนาคามี  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  อรหา
อรหตฺตาย ปฏิปนฺโน ฯ อิเม โข ภิกฺขเว อฏฺฐ ปุคฺคลา อาหุเนยฺยา ฯเปฯ
อนุตฺตรํ ปุญฺกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ ฯ
     จตฺตาโร จ ปฏิปนฺนา   จตฺตาโร จ ผเล ฐิตา
     เอส สงฺโฆ สมุกฺกฏฺโฐ   สตฺตานํ อฏฺฐ ปุคฺคลา
     ยชมานานํ มนุสฺสานํ    ปุญฺเปกฺขานปาณินํ
     กโรตํ โอปธิกํ ปุญฺ    เอตฺถ ทินฺนํ มหปฺผลนฺติ ฯ
          สนฺธานวคฺโค ปฐโม ฯ
            ตสฺสุทฺทานํ
     โคตมี โอวาทํ สงฺขิตฺตํ   ทีฆชาณุญฺจ ๑- อุชฺชโย
     ภยา เทฺว อาหุเนยฺยา [จ] เทฺว จ อฏฺฐปุคฺคลาติ ฯ
           -----------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๓ หน้าที่ ๓๐๑-๓๐๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=6415&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=150&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=133              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=150              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com