ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๖ สุตฺต. องฺ. (๕): ทสก-เอกาทสกนิปาตา

   [๓๖]  สงฺฆสามคฺคี  สงฺฆสามคฺคีติ  ภนฺเต  วุจฺจติ กิตฺตาวตา
นุ  โข  ภนฺเต  สงฺโฆ  สมคฺโค โหตีติ ฯ อิธุปาลิ ภิกฺขู อธมฺมํ
อธมฺโมติ  ทีเปนฺติ  ธมฺมํ  ธมฺโมติ  ทีเปนฺติ  อวินยํ  อวินโยติ
ทีเปนฺติ  วินยํ  วินโยติ  ทีเปนฺติ  อภาสิตํ  อลปิตํ  ตถาคเตน
อภาสิตํ  อลปิตํ  ตถาคเตนาติ  ทีเปนฺติ  ภาสิตํ  ลปิตํ  ตถาคเตน
ภาสิตํ   ลปิตํ  ตถาคเตนาติ  ทีเปนฺติ  อนาจิณฺณํ  ตถาคเตน
อนาจิณฺณํ  ตถาคเตนาติ  ทีเปนฺติ  อาจิณฺณํ  ตถาคเตน  อาจิณฺณํ
ตถาคเตนาติ   ทีเปนฺติ   อปฺปญฺตฺตํ   ตถาคเตน   อปฺปญฺตฺตํ
ตถาคเตนาติ  ทีเปนฺติ  ปญฺตฺตํ  ตถาคเตน  ปญฺตฺตํ  ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ  เต  อิเมหิ  ทสหิ  วตฺถูหิ  น อวกสฺสนฺติ น ปวกสฺสนฺติ
น  อาเวนิกกมฺมานิ  กโรนฺติ  น  อาเวนิกปาติโมกฺขํ  อุทฺทิสฺสนฺติ
เอตฺตาวตา โข อุปาลิ สงฺโฆ สมคฺโค โหตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๔ หน้าที่ ๗๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=1616&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=36&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=36              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=36              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com