ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๖ สุตฺต. องฺ. (๕): ทสก-เอกาทสกนิปาตา

   [๒๑๕]  ๘ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทิ  เอกมนฺตํ
นิสินฺโน  โข  อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ สิยา นุ โข
ภนฺเต  ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา น จกฺขุ มนสิกเรยฺย
น  รูปํ  มนสิกเรยฺย  น  โสตํ มนสิกเรยฺย น สทฺทํ มนสิกเรยฺย
@เชิงอรรถ: ม. เจว ฯ โป. วิคณฺหิสฺสติ ฯ ยุ. วิคฺคหิสฺสติ ฯ ม. เอเตหิ อกฺขเรหิ ฯ
น  ฆานํ  มนสิกเรยฺย  น คนฺธํ มนสิกเรยฺย น ชิวฺหํ มนสิกเรยฺย
น  รสํ มนสิกเรยฺย น กายํ มนสิกเรยฺย น โผฏฺพฺพํ มนสิกเรยฺย
น  ปวึ  มนสิกเรยฺย  น อาปํ มนสิกเรยฺย น เตชํ มนสิกเรยฺย
น  วายํ  มนสิกเรยฺย  น  อากาสานญฺจายตนํ  มนสิกเรยฺย  น
วิญฺาณญฺจายตนํ  มนสิกเรยฺย  น  อากิญฺจญฺายตนํ  มนสิกเรยฺย
น  เนวสญฺานาสญฺายตนํ  มนสิกเรยฺย  น  อิธโลกํ  มนสิกเรยฺย
น  ปรโลกํ  มนสิกเรยฺย  ยมิทํ  ทิฏฺ  สุตํ  มุตํ  วิญฺาตํ ปตฺตํ
ปริเยสิตํ  อนุวิจริตํ  มนสา  ตมฺปิ  น  มนสิกเรยฺย มนสิ จ ปน
กเรยฺยาติ ฯ
   {๒๑๕.๑}  สิยา  อานนฺท  ภิกฺขุโน  ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ
ยถา น จกฺขุ มนสิกเรยฺย น รูปํ มนสิกเรยฺย น โสตํ มนสิกเรยฺย
น  สทฺทํ  มนสิกเรยฺย  น ฆานํ มนสิกเรยฺย น คนฺธํ มนสิกเรยฺย
น  ชิวฺหํ  มนสิกเรยฺย  น  รสํ มนสิกเรยฺย น กายํ มนสิกเรยฺย
น โผฏฺพฺพํ มนสิกเรยฺย น ปวึ มนสิกเรยฺย น อาปํ มนสิกเรยฺย
น  เตชํ  มนสิกเรยฺย  น วายํ มนสิกเรยฺย น อากาสานญฺจายตนํ
มนสิกเรยฺย    น    วิญฺาณญฺจายตนํ   มนสิกเรยฺย   น
อากิญฺจญฺายตนํ    มนสิกเรยฺย   น   เนวสญฺานาสญฺายตนํ
มนสิกเรยฺย  น  อิธโลกํ มนสิกเรยฺย น ปรโลกํ มนสิกเรยฺย ยมิทํ
ทิฏฺ  สุตํ  มุตํ วิญฺาตํ ปตฺตํ ปริเยสิตํ อนุวิจริตํ มนสา ตมฺปิ น
มนสิกเรยฺย มนสิ จ ปน กเรยฺยาติ ฯ  ยถากถํ ปน ภนฺเต สิยา
ภิกฺขุโน  ตถารูโป  สมาธิปฏิลาโภ  ยถา  น  จกฺขุ  มนสิกเรยฺย
 น  รูปํ  มนสิกเรยฺย  ฯเปฯ ยมิทํ ทิฏฺ สุตํ มุตํ วิญฺาตํ ปตฺตํ
ปริเยสิตํ  อนุวิจริตํ  มนสา  ตมฺปิ  น  มนสิกเรยฺย มนสิ จ ปน
กเรยฺยาติ  ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ เอวํ มนสิกโรติ เอตํ สนฺตํ เอตํ
ปณีตํ   ยทิทํ  สพฺพสงฺขารสมโถ  สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค  ตณฺหกฺขโย
วิราโค นิโรโธ นิพฺพานนฺติ เอวํ โข อานนฺท สิยา ภิกฺขุโน ตถารูโป
สมาธิปฏิลาโภ  ยถา  น  จกฺขุ  มนสิกเรยฺย  น รูปํ มนสิกเรยฺย
น  โสตํ  มนสิกเรยฺย  น สทฺทํ มนสิกเรยฺย น ฆานํ มนสิกเรยฺย
น  คนฺธํ  มนสิกเรยฺย  น  ชิวฺหํ มนสิกเรยฺย น รสํ มนสิกเรยฺย
น กายํ มนสิกเรยฺย น โผฏฺพฺพํ มนสิกเรยฺย น ปวึ มนสิกเรยฺย
น  อาปํ  มนสิกเรยฺย  น เตชํ มนสิกเรยฺย น วายํ มนสิกเรยฺย
น   อากาสานญฺจายตนํ   มนสิกเรยฺย   น   วิญฺาณญฺจายตนํ
มนสิกเรยฺย    น    อากิญฺจญฺายตนํ   มนสิกเรยฺย   น
เนวสญฺานาสญฺายตนํ   มนสิกเรยฺย  น  อิธโลกํ  มนสิกเรยฺย
 น ปรโลกํ มนสิกเรยฺย ยมิทํ ทิฏฺ สุตํ มุตํ วิญฺาตํ ปตฺตํ ปริเยสิตํ
อนุวิจริตํ มนสา ตมฺปิ น มนสิกเรยฺย มนสิ จ ปน กเรยฺยาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๔ หน้าที่ ๓๔๖-๓๔๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=24&A=7311&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=215&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=24&siri=204              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=215              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com