ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗ สุตฺต. ขุ. ขุทฺทกปาฐ-ธมฺมปทคาถา-อุทานํ-อิติวุตฺตก-สุตฺตนิปาตา

    สุตฺตนิปาเต ปญฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส ทสมา กปฺปปญฺหา
   [๔๓๔]  |๔๓๔.๑๕๒๐| ๑๐ มชฺเฌ สรสฺมึ ติฏฺตํ    (อิจฺจายสฺมา กปฺโป)
             โอเฆ ชาเต มหพฺภเย
             ชรามจฺจุปเรตานํ      ทีปํ ปพฺรูหิ มาริส
             ตฺวญฺจ เม ทีปมกฺขาหิ  ยถายิทํ นาปรํ สิยา ฯ
   |๔๓๔.๑๕๒๑| มชฺเฌ สรสฺมึ ติฏฺตํ   (กปฺปาติ ภควา) โอเฆ ชาเต มหพฺภเย
             ชรามจฺจุปเรตานํ      ทีปํ ปพฺรูมิ กปฺป เต ฯ
   |๔๓๔.๑๕๒๒| อกิญฺจนํ อนาทานํ     เอตํ ทีปํ อนาปรํ
             นิพฺพานํ อิติ นํ พฺรูมิ   ชรามจฺจุปริกฺขยํ ฯ
   |๔๓๔.๑๕๒๓| เอตทญฺาย เย สตา   ทิฏฺธมฺมาภินิพฺพุตา
             น เต มารวสานุคา     น เต มารสฺส ปฏฺคูติ ๑- ฯ
                   กปฺปมาณวกปญฺหา ทสมา ฯ
                     -----------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๕๔๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=11288&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=434&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=292              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=434              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com