ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗ สุตฺต. ขุ. ขุทฺทกปาฐ-ธมฺมปทคาถา-อุทานํ-อิติวุตฺตก-สุตฺตนิปาตา

   [๔๒]  ๕  เอวมฺเม  สุตํ  ฯ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปิณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน
สมเยน  อายสฺมา  จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ มหาโมคฺคลฺลาโน
อายสฺมา  จ  มหากสฺสโป  อายสฺมา  จ  มหากจฺจาโน  อายสฺมา
จ  มหาโกฏฺฐิโต  อายสฺมา จ มหากปฺปิโน อายสฺมา จ มหาจุนฺโท
อายสฺมา จ อนุรุทฺโธ อายสฺมา ๒- จ เรวโต อายสฺมา จ นนฺโท
เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ ฯ
   {๔๒.๑}  อทฺทสา  โข  ภควา  อายสฺมนฺเต  ทูรโต  ว
อาคจฺฉนฺเต  ทิสฺวาน  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  เอเต  ๓-  ภิกฺขเว
พฺราหฺมณา  อาคจฺฉนฺติ  เอเต  ภิกฺขเว  พฺราหฺมณา อาคจฺฉนฺตีติ ฯ
เอวํ  วุตฺเต  อญฺตโร  พฺราหฺมณชาติโก  ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตทโวจ
กิตฺตาวตา  นุโข  ภนฺเต  พฺราหฺมโณ  โหติ  กตเม  จ  ปน
พฺราหฺมณกรณา  ธมฺมาติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถํ วิทิตฺวา
ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ
   พาหิตฺวา  ปาปเก  ธมฺเม  เย  จรนฺติ  สทา  สตา
@เชิงอรรถ: ม. อยํ ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ยุ. ฯเปฯ อายสฺมา จ เรวโต อายสฺมา จ เทวทตฺโต
@อายสฺมา จ อานนฺโท ฯเปฯ อิติ ทิสฺสติ ฯ  ม. ยุ. เต ฯ
ขีณสญฺโชนา พุทฺธา เต เว โลกสฺมิ พฺราหฺมณาติ ฯ ปญฺจมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๗๗-๗๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=1513&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=42&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=40              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=42              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com