ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗ สุตฺต. ขุ. ขุทฺทกปาฐ-ธมฺมปทคาถา-อุทานํ-อิติวุตฺตก-สุตฺตนิปาตา

   [๑๔๕]  ๙  เอวมฺเม  สุตํ ฯ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ
วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน
ภควา  รตฺตนฺธการติมิสายํ  อพฺโภกาเส  นิสินฺโน โหติ เตลปฺปทีเปสุ
ฌายมาเนสุ  ฯ  เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา อธิปาตกา เตสุ
เตลปฺปทีเปสุ  อาปาตปริปาตํ  อนยํ  อาปชฺชนฺติ  พฺยสนํ  อาปชฺชนฺติ
อนยพฺยสนํ  อาปชฺชนฺติ  ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา  เต  สมฺพหุเล
อธิปาตเก  เตสุ  เตลปฺปทีเปสุ  อาปาตปริปาตํ  อนยํ  อาปชฺชนฺเต
พฺยสนํ  อาปชฺชนฺเต  อนยพฺยสนํ  อาปชฺชนฺเต  ฯ  อถ โข ภควา
เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ
        อุปาติธาวนฺติ น สารเมนฺติ
        นวํ นวํ พนฺธนํ พฺรูหยนฺติ
        ปตนฺติ ปชฺโชตมิวาธิปาตา ๑-
        ทิฏฺเ สุเต อิติเหเก นิวิฏฺาติ ฯ นวมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๑๙๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=4012&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=145&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=94              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=145              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com