ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗ สุตฺต. ขุ. ขุทฺทกปาฐ-ธมฺมปทคาถา-อุทานํ-อิติวุตฺตก-สุตฺตนิปาตา

   [๒๒๓]  ๘ วุตฺตํ เหตํ ภควตา วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ ปฏิสลฺลานารามา
@เชิงอรรถ: โป. ยุ. ปฏิสํเวทิยติ ฯ  ม. ยุ. ธมฺมสาราธิคมา ขเย ฯ
สลฺลานารามา   ภิกฺขเว   วิหรถ   ปฏิสลฺลานรตา   อชฺฌตฺตํ
เจโตสมถมนุยุตฺตา   อนิรากตชฺฌานา   วิปสฺสนาย   สมนฺนาคตา
พฺรูเหตา  สุญฺาคารานํ  ฯ  ปฏิสลฺลานารามานํ  ภิกฺขเว  วิหรตํ
ปฏิสลฺลานรตานํ   อชฺฌตฺตํ  เจโตสมถมนุยุตฺตานํ  อนิรากตชฺฌานานํ
วิปสฺสนาย   สมนฺนาคตานํ   พฺรูเหตานํ   สุญฺาคารานํ  ทฺวินฺนํ
ผลานํ  อญฺตรํ  ผลํ  ปาฏิกงฺขํ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม อญฺา สติ วา
อุปาทิเสเส  อนาคามิตาติ  ฯ  เอตมตฺถํ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถตํ
อิติ วุจฺจติ
     เย สนฺตจิตฺตา นิปกา     สติมนฺโต จ ฌายิโน
     สมฺมา ธมฺมํ วิปสฺสนฺติ    กาเมสุ อนเปกฺขิโน
     อปฺปมาทรตา สนฺตา     ปมาเท ภยทสฺสิโน
     อภพฺพา ปริหานาย      นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ ฯ
     อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา  อิติ เม สุตนฺติ ฯ อฏฺฐมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๕ หน้าที่ ๒๕๙-๒๖๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=5362&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=223&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=160              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=223              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com