ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

   [๕๗]  |๕๗.๖๙๒| ๗ อุจฺจมิทํ มณิถูณํ วิมานํ
            สมนฺตโต ทฺวาทส โยชนานิ
            ... เป ...
            วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ
   |๕๗.๖๙๓|  โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต
            ... เป ...      ยสฺส กมฺมสฺสิทํ ผลํ
   |๕๗.๖๙๔|  กรณียานิ ปุญฺานิ    ปณฺฑิเตน วิชานตา
            สมคฺคเตสุ ภิกฺขูสุ       ยตฺถ ทินฺนํ มหปฺผลํ
   |๕๗.๖๙๕|  อตฺถาย วต เม ภิกฺขู   อรญฺา คามมาคตา
            ตตฺถ จิตฺตํ ปสาเทตฺวา    ตาวตึสูปโค อหํ
   |๕๗.๖๙๖|  เตน เมตาทิโส วณฺโณ   ... เป ...
            วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ (๓)
                  ทุติยกรณียวิมานํ สตฺตมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๑๐๑-๑๐๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=2046&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=57&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=57              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=57              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com