ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

     [๗๑] |๗๑.๘๑๙| ๗ อุจฺจมิทํ มณิถูณํ วิมานํ
         ... เป ...
         วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ
   |๗๑.๘๒๐| โส เทวปุตฺโต อตฺตมโน  โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิโต
                  ... เป ...      ยสฺส กมฺมสฺสิทํ ผลํ
   |๗๑.๘๒๑| อหํ มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูโต
          อโหสึ ยวปาลโก
          อทฺทสํ วิรชํ ภิกฺขุ        วิปฺปสนฺนมนาวิลํ
   |๗๑.๘๒๒| ตสฺส อทาสหํ ๑- ภาคํ ๒- ปสนฺโน สเกหิ ปาณิหิ
          กุมฺมาสปิณฺฑํ ทตฺวาน     โมทามิ นนฺทเน วเน
   |๗๑.๘๒๓| เตน เมตาทิโส วณฺโณ   ... เป ...
         วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ
          ยวปาลกวิมานํ สตฺตมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๑๒๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=2468&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=71&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=71              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=71              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com