ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

   [๒๐]  |๒๐.๑๘๖| ๓ ปิณฺฑาย เต จรนฺตสฺส  ตุณฺหีภูตสฺส ติฏฺโต
            ทฬิทฺทา กปณา นารี     ปราคารํ อวสฺสิตา ๑-
   |๒๐.๑๘๗|  ยา เต อทาสิ อาจามํ    ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ
            สา หิตฺวา มานุสํ เทหํ      กํ นุ สาทิสตํ คตาติ ฯ
   |๒๐.๑๘๘|  ปิณฺฑาย เม จรนฺตสฺส   ตุณฺหีภูตสฺส ติฏฺโต
            ทฬิทฺทา กปณา นารี      ปราคารํ อวสฺสิตา ๑-
   |๒๐.๑๘๙|  ยา เม อทาสิ อาจามํ   ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ
            สา หิตฺวา มานุสํ เทหํ     วิปฺปมุตฺตา อิโต จุตา
   |๒๐.๑๙๐|  นิมฺมานรติโน นาม    สนฺติ เทวา มหิทฺธิกา
            ตตฺถ สา สุขิตา นารี       โมทิตาจามทายิกา
   |๒๐.๑๙๑|  อโห ทานํ วรากิยา     กสฺสเป สุปติฏฺิตํ
            ปราภเตน ทาเนน        อิชฺฌิตฺถ วต ทกฺขิณา
   |๒๐.๑๙๒|  ยา มเหสิตฺตํ กเรยฺย    จกฺกวตฺติสฺส ราชิโน
            นารี สพฺพงฺคกลฺยาณี      ภตฺตุ จาโนมทสฺสิกา
            เอตสฺสาจามทานสฺส      กลํ นาคฺฆนฺติ โสฬสึ
   |๒๐.๑๙๓|  สตํ นิกฺขา สตํ อสฺสา    สตํ อสฺสตรี รถา
            สตํ กญฺาสหสฺสานิ       อามุตฺตมณิกุณฺฑลา
            เอตสฺสาจามทานสฺส       กลํ นาคฺฆนฺติ โสฬสึ
   |๒๐.๑๙๔|  สตํ เหมวตา นาคา     อีสา ทนฺตา อุรูฬฺหวา
            สุวณฺณกจฺฉา มาตงฺคา     เหมกปฺปนิวาสสา
@เชิงอรรถ: อปสฺสิตาติปิ ฯ
            เอตสฺสาจามทานสฺส     กลํ นาคฺฆนฺติ โสฬสึ
   |๒๐.๑๙๕|  จตุนฺนํ มหาทีปานํ     อิสฺสรํ โยธ การเย
            เอตสฺสาจามทานสฺส     กลํ นาคฺฆนฺติ โสฬสินฺติ ฯ
                  อาจามทายิกาวิมานํ ตติยํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๓๐-๓๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=591&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=20&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=20              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=20              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com