ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

   [๓๔๒]  |๓๔๒.๓๕๐| ๘ วาตโรคาภินีโต  ตฺวํ วิหรํ กานเน วเน
             ปวิฏฺฐโคจเร ๔- ลูเข    กถํ ภิกฺขุ กริสฺสสิ ฯ
   |๓๔๒.๓๕๑|  ปีติสุเขน วิปุเลน      ผรมาโน สมุสฺสยํ
             ลูขมฺปิ อภิสมฺโภนฺโต   วิหริสฺสามิ กานเน ฯ
   |๓๔๒.๓๕๒|  ภาเวนฺโต สติปฏฺฐาเน  อินฺทฺริยานิ พลานิ จ
             โพชฺฌงฺคานิ จ ภาเวนฺโต วิหริสฺสามิ กานเน ฯ
   |๓๔๒.๓๕๓|  อารทฺธวิริเย ปหิตตฺเต   นิจฺจํ ทฬฺหปรกฺกเม
             สมคฺเค สหิเต ทิสฺวา    วิหริสฺสามิ กานเน ฯ
   |๓๔๒.๓๕๔|  อนุสฺสรนฺโต สมฺพุทฺธํ   อตฺตทนฺทํ ๕- สมาหิตํ
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. อหุ ม. ยาถาวกํ ฯ ยุ. ยถาวกํ ฯ  ม. ยุ. สุทฺธสฺส ฯ
@ ยุ. ปวิทฺธโคจเร ฯ  โป. ยุ. อคฺคทนฺตํ ฯ ม. อคฺคํ ทนฺตํ ฯ
             อตนฺทิโต รตฺตินฺทิวํ     วิหริสฺสามิ กานเนติ ฯ
                   วกฺกลิ เถโร ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๓๒๑-๓๒๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=6539&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=342&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=342              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=342              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com