ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

                    เถรคาถาย สตฺตกนิปาโต
 [๓๖๑] |๓๖๑.๔๕๙| ๑ อลงฺกตา สุวสนา   มาลภารี ๑- วิภูสิตา
                อลตฺตกกตา ปาทา    ปาทุการุยฺห เวสิกา ๒-
      |๓๖๑.๔๖๐| ปาทุกา โอรุหิตฺวาน    ปุรโต ปญฺชลีกตา
                สา มํ สเณฺหน มุทุนา   มิตปุพฺพมภาสถ ๓-
      |๓๖๑.๔๖๑| ยุวาสิ ตฺวํ ปพฺพชิโต    ติฏฺาหิ มม สาสเน
                ภุญฺช มานุสเก กาเม   อหํ วิตฺตํ ททามิ เต ฯ
                สจฺจนฺเต ปฏิชานามิ   อคฺคึ วา เต หรามหํ ฯ
      |๓๖๑.๔๖๒| ยทา ชิณฺณา ภวิสฺสาม  อุโภ ทณฺฑปรายนา
                อุโภปิ ปพฺพชิสฺสาม   อุภยตฺถ กฏคฺคโห ฯ
      |๓๖๑.๔๖๓| ตญฺจ ทิสฺวาน อายนฺตึ  เวสิกํ ปญฺชลีกตํ
                อลงฺกตํ สุวสนํ       มจฺจุปาสํว โอฑฺฑิตํ
      |๓๖๑.๔๖๔| ตโต เม มนสีกาโร     โยนิโส อุทปชฺชถ
      |๓๖๑.๔๖๕|             ฯเปฯ ๔-
                       สุนฺทรสมุทฺโท เถโร ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๓๓๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=6850&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=361&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=361              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=361              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com