ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

   [๒๗]  |๒๗.๒๕๙| ๑๐ อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน  ยา ตฺวํ ติฏฺฐสิ เทวเต
            โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา    โอสธี วิย ตารกา
   |๒๗.๒๖๐|  เกน เตตาทิโส วณฺโณ   ... เป ...
            วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ
   |๒๗.๒๖๑|  สา เทวตา อตฺตมนา    โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิตา
            ... เป ...      ยสฺส กมฺมสฺสิทํ ผลํ
   |๒๗.๒๖๒|  อหํ มนุสฺเสสุ มนุสฺสภูตา
            ปุริมาย ชาติยา มสุสฺสโลเก
   |๒๗.๒๖๓|  อทฺทสํ วิรชํ พุทฺธํ      วิปฺปสนฺนมนาวิลํ
            ตสฺส อทาสิหํ ภิกฺขํ       ปสนฺนา สเกหิ ปาณิหิ
   |๒๗.๒๖๔|  เตน เมตาทิโส วณฺโณ   ... เป ...
            วณฺโณ จ เม สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ
                  ภิกฺขาทายิกวิมานํ ทสมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๓๘-๓๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=769&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=27&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=27              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=27              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com