ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

   [๔๓๓]  |๔๓๓.๔๘| ๔ ทิวาวิหารา นิกฺขมฺม   คิชฺฌกูฏมฺหิ ปพฺพเต
             นาคํ โอคาหมุตฺติณฺณํ   นทีตีรมฺหิ อทฺทสํ ฯ
   |๔๓๓.๔๙|   ปุริโส องฺกุสมาทาย    เทหิ ปาทนฺติ ยาจติ
             นาโค ปสารยิ ๔- ปาทํ  ปุริโส นาคมารุหิ ฯ
@เชิงอรรถ: โป. ม. เอกปลฺลงฺเกน ฯ ยุ. ปีติสุขสมปฺปิตา ฯ โป. เอตฺถนฺตเร ยโต
@ตณฺหา วิโสสิตา ปจฺฉา ธมฺมเทเสสินฺติ คาถาปาททฺวยํ ทิสฺสติ ฯ ม. ปสารยี ฯ
   |๔๓๓.๕๐|   ทิสฺวา อทนฺตํ ทมิตํ     มนุสฺสานํ วสํ คตํ
             ตโต จิตฺตํ สมาเธมิ ๑-  ขลุ ตาย วนํ คตา ฯ
                   ทนฺติกา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๔๔๙-๔๕๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9128&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=433&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=433              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=433              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com