ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

   [๔๔๖]  |๔๔๖.๑๐๒| ๘ ทส ปุตฺเต วิชายิตฺวา    อสฺมึ รูปสมุสฺสเย
             ตโตหํ ทุพฺพลา ชิณฺณา  ภิกฺขุนึ อุปสงฺกมึ ฯ
   |๔๔๖.๑๐๓|  สา เม ธมฺมมเทเสสิ     ขนฺธายตนธาตุโย
             ตสฺสา ธมฺมํ สุณิตฺวาน   เกเส เฉตฺวาน ปพฺพชึ ฯ
   |๔๔๖.๑๐๔|  ตสฺสา เม สิกฺขมานาย   ทิพฺพจกฺขุ วิโสธิตํ
             ปุพฺเพนิวาสํ ชานามิ    ยตฺถ เม วุสิตํ ปุเร ฯ
   |๔๔๖.๑๐๕|  อนิมิตฺตญฺจ ภาเวมิ     เอกคฺคา สุสมาหิตา
             อนนฺตราวิโมกฺขาสึ     อนุปาทาย นิพฺพุตา ฯ
   |๔๔๖.๑๐๖|  ปญฺจกฺขนฺธา ปริญฺาตา  ติฏฺนฺติ ฉินฺนมูลกา
             ธิ ตวตฺถุ ชเร ชมฺเม     นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ฯ
                   โสณา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๔๕๖-๔๕๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9266&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=446&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=446              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=446              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com