ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

   [๔๕๐]  |๔๕๐.๑๒๒| ๑๒ ทุคฺคตาหํ ปุเร อาสึ  วิธวา จ อปุตฺติกา
             วินา มิตฺเตหิ าตีหิ    ภตฺตโจลสฺส นาธิคํ ฯ
   |๔๕๐.๑๒๓|  ปตฺตํ ทณฺฑํ จ คณฺหิตฺวา ภิกฺขมานา กุลา กุลํ
             สีตุเณฺหน จ ฑยฺหนฺตี    สตฺต วสฺสานิ จาริหํ ฯ
   |๔๕๐.๑๒๔|  ภิกฺขุนึ ปุน ทิสฺวาน     อนฺนปานสฺส ลาภินึ
             อุปสงฺกมฺม อโวจํ      ปพฺพชึ อนคาริยํ ฯ
   |๔๕๐.๑๒๕|  สา จ มํ อนุกมฺปาย     ปพฺพาเชสิ ปฏาจารา
             ตโต มํ โอวทิตฺวาน     ปรมตฺเถ นิโยชยิ ฯ
   |๔๕๐.๑๒๖|  ตสฺสาหํ วจนํ สุตฺวา     อกาสึ อนุสาสนึ
             อโมโฆ อยฺยาย โอวาโท  เตวิชฺชมฺหิ อนาสวา ฯ
                            จนฺทา ฯ
                     ปญฺจกนิปาโต สมตฺโต ฯ
                          -------------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๔๕๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9319&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=450&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=450              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=450              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com