ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตฺต. ขุ. วิมานวตฺถุ-เปตวตฺถุ-เถรคาถา-เถรีคาถา

                เถรีคาถาย สตฺตกนิปาโต
 [๔๕๙] |๔๕๙.๑๗๕| ๑ มุสลานิ คเหตฺวาน     ธญฺ โกฏฺเฏนฺติ มาณวา
            ปุตฺตทารานิ โปเสนฺตา  ธนํ วินฺทนฺติ มาณวา ฯ
  |๔๕๙.๑๗๖| ฆเฏถ พุทฺธสาสเน     ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ
            ขิปฺปํ ปาทานิ โธวิตฺวา   เอกมนฺตํ นิสีทถ ฯ
  |๔๕๙.๑๗๗| จิตฺตํ อุปฏฺเปตฺวาน    เอกคฺคํ สุสมาหิตํ
            ปจฺจเวกฺขถ สงฺขาเร     ปรโต โน จ อตฺตโต ฯ
  |๔๕๙.๑๗๘| ตสฺสาหํ วจนํ สุตฺวา    ปฏาจารานุสาสนึ
            ปาเท ปกฺขาลยิตฺวาน   เอกมนฺเต อุปาวิสึ ฯ
@เชิงอรรถ: ยุ. ปสาเรมิ ฯ
  |๔๕๙.๑๗๙| รตฺติยา ปุริเม ยาเม     ปุพฺพชาติมนุสฺสรึ
            รตฺติยา มชฺฌิเม ยาเม   ทิพฺพจกฺขุ วิโสธยึ ฯ
  |๔๕๙.๑๘๐| รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม   ตโมกฺขนฺธํ ปทาลยึ
            เตวิชฺชา อถ วุฏฺามิ ๑-  กตา เต อนุสาสนี ฯ
  |๔๕๙.๑๘๑| สกฺกํว เทวา ติทสา     สงฺคาเม อปราชิตํ
            ปุรกฺขิตฺวา วิหรามิ ๒-   เตวิชฺชมฺหิ อนาสวา ฯ
                       อุตฺตรา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๖ หน้าที่ ๔๖๕-๔๖๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9446&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=459&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=459              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=459              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com