ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                       ๙ โมรชาตกํ
   [๑๖๗]    อุเทตยญฺจกฺขุมา เอกราชา
            หริสฺสวณฺโณ ปวิปฺปภาโส
            ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณํ ปวิปฺปภาสํ
            ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ ทิวสํ
            เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม
            เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ
            นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา
            นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา
               อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร จรติ เอสนา ฯ
@เชิงอรรถ: ม. มาติมญฺิฏฺโ ม. สุหนูสห ฯ  ม. สุหนูปิ ฯ  ม. อสตา อสนฺติ ฯ
   [๑๖๘]    อเปตยญฺจกฺขุมา เอกราชา
            หริสฺสวณฺโณ ปวิปฺปภาโส
            ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณํ ปวิปฺปภาสํ
            ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ รตฺตึ
            เย พฺราหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม
            เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ
            นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา
            นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา
               อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยีติ ฯ
                      โมรชาตกํ นวมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๕๓-๕๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=1070&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=167&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=159              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=167              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com