ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

            ๑๐ มหาปิงฺคลชาตกํ
     [๓๒๙] สพฺโพ ชโน หึสิโต ปิงฺคเลน
          ตสฺมึ มเต ปจฺจยํ ๓- เวทยนฺติ
          ปิโย นุ เต อาสิ อกณฺหเนตฺโต
          กสฺมา นุ ตฺวํ โรทสิ ทฺวารปาล ฯ
     [๓๓๐] น เม ปิโย อาสิ อกณฺหเนตฺโต
          ภายามิ ปจฺจาคมนาย ตสฺส
          อิโต คโต หึเสยฺย มจฺจุราชํ
          โส หึสิโต อาเนยฺย ปุน อิธ ฯ
   [๓๓๑] ทฑฺโฒ วาหสหสฺเสหิ    สิตฺโต ฆฏสเตหิ โส
@เชิงอรรถ: ม. จาติ ฯ  ม. หริตมณฺฑูกชาตกํ ฯ  ม. ปจฺจยา ฯ
        ปริกฺขิตฺตา จ สา ภูมิ    มา ภายิ นาคมิสฺสตีติ ๑- ฯ
           มหาปิงฺคลชาตกํ ทสมํ ฯ
           อุปาหนวคฺโค นวโม ฯ
               --------
              ตสฺสุทฺทานํ
        วรุปาหน ขุชฺช วิกณฺณกโก
        อสิตาภุย ปญฺจมวจฺฉนโข
        ทิช เปมวรุตฺตม เอกปทํ
        กุมินามุข ปิงฺคลเกน ทส ฯ
               --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๙๒-๙๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=1856&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=329&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=240              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=329              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com