ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                     ๑๐ มหาปิงฺคลชาตกํ
   [๓๒๙]    สพฺโพ ชโน หึสิโต ปิงฺคเลน
            ตสฺมึ มเต ปจฺจยํ ๓- เวทยนฺติ
            ปิโย นุ เต อาสิ อกณฺหเนตฺโต
            กสฺมา นุ ตฺวํ โรทสิ ทฺวารปาล ฯ
   [๓๓๐]    น เม ปิโย อาสิ อกณฺหเนตฺโต
            ภายามิ ปจฺจาคมนาย ตสฺส
            อิโต คโต หึเสยฺย มจฺจุราชํ
            โส หึสิโต อาเนยฺย ปุน อิธ ฯ
   [๓๓๑]    ทฑฺโฒ วาหสหสฺเสหิ    สิตฺโต ฆฏสเตหิ โส
@เชิงอรรถ: ม. จาติ ฯ  ม. หริตมณฺฑูกชาตกํ ฯ  ม. ปจฺจยา ฯ
            ปริกฺขิตฺตา จ สา ภูมิ    มา ภายิ นาคมิสฺสตีติ ๑- ฯ
                   มหาปิงฺคลชาตกํ ทสมํ ฯ
                     อุปาหนวคฺโค นวโม ฯ
                        ---------
                       ตสฺสุทฺทานํ
                  วรุปาหน ขุชฺช วิกณฺณกโก
                  อสิตาภุย ปญฺจมวจฺฉนโข
                  ทิช เปมวรุตฺตม เอกปทํ
                  กุมินามุข ปิงฺคลเกน ทส ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๙๒-๙๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=1856&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=329&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=240              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=329              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com