ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๒ ติลมุฏฺฐิชาตกํ
   [๓๕๕]    อชฺชาปิ เม ตํ มนสิ     ยํ มํ ตฺวํ ติลมุฏฺฐิยา
            พาหายํ มํ คเหตฺวาน   ลฏฺฐิยา อนุตาลยิ ฯ
   [๓๕๖]    นนุ ชีวิเต น รมสิ      เยนาสิ พฺราหฺมณาคโต
            ยํ มํ พาหา คเหตฺวาน   ติกฺขตฺตุ อนุตาลยิ ฯ
   [๓๕๗]    อริโย อนริยํ กุพฺพํ ๓-   โย ทณฺเฑน นิเสธติ
            สาสนํ ตํ ๔- น ตํ เวรํ   อิติ นํ ปณฺฑิตา วิทูติ ฯ
                      ติลมุฏฺฐิชาตกํ ทุติยํ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. นาลงฺกเตน ภเทฺรน ฯ  ม. นาปิ ฯ  ม. กุพฺพนฺตํ ฯ สี. ยุ. กุพฺพานํ ฯ
@ สี. สาสนตฺถํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๙๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=1985&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=355&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=252              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=355              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com