ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                     ๘ อารามทูสกชาตกํ
   [๔๐๓]    โยเมสญฺจ สเมตานํ ๕-  อหุวา เสฏฺฐสมฺมโต
            ตสฺสายํ เอทิสี ปญฺา   กิเมว อิตรา ปชา ฯ
   [๔๐๔]    เอวเมว ตุวํ พฺรหฺเม     อนญฺาย วินินฺทสิ
            กถํ หิ มูลํ อทิสฺวา ๖-    รุกฺขํ ชญฺา ปติฏฺฐิตํ ฯ
@เชิงอรรถ: สี. กุนฺทลี ฯ ม. ภทฺทลี ฯ  ม. กกฺกฏกชาตกํ ฯ  สี. ยุ. กุญฺชรสฏฺฐิหายน ฯ
@ สี. ยุ. นมฺมทาย ฯ  สี. ม. โย เว สพฺพสเมตานํ ฯ  ม. กถํ มูลํ อทิสฺวาน ฯ
   [๔๐๕]    นาหํ ตุเมฺห วินินฺทามิ    เย เจตฺถ ๑- วานรา วเน
            วิสฺสเสโน ๒- จ คารโยฺห  ยสฺสตฺถา รุกฺขโรปกาติ ฯ
                     อารามทูสกชาตกํ อฏฺฐมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๐๘-๑๐๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2173&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=403&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=268              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=403              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com