ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

             ๔ โลลชาตกํ
   [๔๒๑] กายํ พลากา สิขินี     โจรี ลงฺฆีปิตามหา ๔-
@เชิงอรรถ: สี. ยุ. ปจฺจเมถ ฯ  ม. อยํ สทฺโท นตฺถิ ฯ  ม. อุทฺธิตภตฺโตว ฯ
@ ม. ลงฺฆิปิตามหา ฯ
        โอรํ พลาเก อาคจฺฉ    จณฺโฑ เม วายโส สขา ฯ
   [๔๒๒] นาหํ พลากา สิขินี     อหํ โลลสฺมิ วายโส
        อกตฺวา วจนํ ตุยฺหํ     ปสฺส ลูโนสฺมิ อาคโต ฯ
   [๔๒๓] ปุน ปาปชฺชสี สมฺม     สีลํ หิ ตว ตาทิสํ
        นหิ มานุสิกา ๑- โภคา  สุภุญฺชา โหนฺติ ปกฺขินาติ ฯ
            โลลชาตกํ จตุตฺถํ ฯ
                --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๑๑-๑๑๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2239&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=421&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=274              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=421              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com