ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                    ๑๐ ปูฏทูสกชาตกํ
   [๔๓๙]    อทฺธา หิ นูน มิคราชา   ปูฏกมฺมสฺส โกวิโท
            ตถาหิ ปูฏํ ทูเสติ       อญฺ นูน กริสฺสติ ฯ
   [๔๔๐]    น เม ปิตา วา มาตา วา  ปูฏกมฺมสฺส โกวิทา
            กตํ กตํ โข ทูเสม       เอวํ ธมฺมมิทํ กุลํ ฯ
   [๔๔๑]    เยสํ โว เอทิโส ธมฺโม    อธมฺโม ปน กีทิโส
            มา โว ธมฺมํ อธมฺมํ วา    อทฺทสาม กุทาจนนฺติ ฯ
                   ปูฏทูสกชาตกํ ทสมํ ฯ
                     อุทปานวคฺโค ๑- ตติโย
                        ---------
                       ตสฺสุทฺทานํ
                   อุทปานวรํ วนพฺยคฺฆ กปิ
                   สิขินี จ พลากรุจิรวโร
                   สุชนาธิป โรมก ทูส ปุน
                   สตปตฺตวโร ปูฏกมฺม ทส ฯ
                        ---------
@เชิงอรรถ: สี. ยุ. อรญฺวคฺโค ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๑๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2311&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=439&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=280              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=439              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com