ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๑๐ สีลวีมํสชาตกํ
   [๔๖๙]    สีลํ กิเรว กลฺยาณํ      สีลํ โลเก อนุตฺตรํ
            ปสฺส โฆรวิโส นาโค    สีลวาติ น หญฺติ ฯ
   [๔๗๐]    โสหํ สีลํ สมาทิสฺสํ     โลเก อนุมตํ สิวํ
@เชิงอรรถ: ม. ปุณฺณิกา ฯ  ม. ปุณฺณิกํ ฯ
            อริยวุตฺติสมาจาโร     เยน วุจฺจติ สีลวา ฯ
   [๔๗๑]    าตีนญฺจ ปิโย โหติ    มิตฺเตสุ จ วิโรจติ
            กายสฺส เภทา สุคตึ     อุปปชฺชติ สีลวาติ ฯ
                      สีลวีมํสชาตกํ ทสมํ ฯ
                     อพฺภนฺตรวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
                        ---------
                       ตสฺสุทฺทานํ
                 ทุม กํส วรุตฺตมพฺยคฺฆมิคา
                 มณโย มณิ สาลุกมวฺหยโน
                 อนุสาสนิโย ปิจ มจฺฉวโร
                 มณิกุณฺฑลเกน กิเรน ทส ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๒๐-๑๒๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2426&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=469&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=290              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=469              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com