ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

            ๑๐ สีลวีมํสชาตกํ
   [๔๖๙] สีลํ กิเรว กลฺยาณํ      สีลํ โลเก อนุตฺตรํ
        ปสฺส โฆรวิโส นาโค    สีลวาติ น หญฺติ ฯ
   [๔๗๐] โสหํ สีลํ สมาทิสฺสํ     โลเก อนุมตํ สิวํ
@เชิงอรรถ: ม. ปุณฺณิกา ฯ  ม. ปุณฺณิกํ ฯ
        อริยวุตฺติสมาจาโร     เยน วุจฺจติ สีลวา ฯ
   [๔๗๑] าตีนญฺจ ปิโย โหติ    มิตฺเตสุ จ วิโรจติ
        กายสฺส เภทา สุคตึ     อุปปชฺชติ สีลวาติ ฯ
           สีลวีมํสชาตกํ ทสมํ ฯ
           อพฺภนฺตรวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
                -------
             ตสฺสุทฺทานํ
        ทุม กํส วรุตฺตมพฺยคฺฆมิคา
        มณโย มณิ สาลุกมวฺหยโน
        อนุสาสนิโย ปิจ มจฺฉวโร
        มณิกุณฺฑลเกน กิเรน ทส ฯ
             ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๒๐-๑๒๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2426&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=469&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=290              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=469              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com