ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                     ๙ โกมาริยปุตฺตชาตกํ ๔-
   [๔๙๖]    ปุเร ตุวํ สีลวตํ สกาเส
            โอกฺกนฺทิกํ ๕- กีฬสิ อสฺสมมฺหิ
            กโรหเร มกฺกฏิยานิ มกฺกฏ
            น ตํ มยํ สีลวตํ รมาม ฯ
@เชิงอรรถ: ม. ... นิกฺขญฺจุสฺสีสโกหิตํ ฯ ม. ธนิกา ปิยาติ ฯ ม. ทหโร กปิ สทฺเธยฺย ฯ
@ ม. โกมารปุตฺต ... ฯ ม. โอกฺกนฺติกํ ฯ
   [๔๙๗]    สุตา หิ มยฺหํ ปรมา วิสุทฺธิ
            โกมาริยปุตฺตสฺส ๑- พหุสฺสุตสฺส
            มาทานิ มํ มญฺิ ตุวํ ยถา ปุเร
            ฌานาภิยุตฺตา วิหราม อาวุโส ๒- ฯ
   [๔๙๘]    สเจปิ เสลสฺมิ วเปยฺย พีชํ
            เทโว จ วสฺเส น หิ ตํ วิรูเฬฺห
            สุตา หิ เต สา ปรมา วิสุทฺธิ
            อารา ตุวํ มกฺกฏ ฌานภูมฺยาติ ๓- ฯ
                    โกมาริยปุตฺตชาตกํ นวมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๒๕-๑๒๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2525&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=496&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=299              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=496              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com