ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๗ ปลาสชาตกํ
   [๕๒๖]    อเจตนํ พฺราหฺมณ อสฺสุณนฺตํ
            ชาโน อชานนฺตมิมํ ปลาสํ
            อารทฺธวีริโย ธุวมปฺปมตฺโต
@เชิงอรรถ: ม. ผวชฺโฌ ฯ ยุ. เต ฯ ม. อุฑฺฑยฺหเต ฯ
            สุขเสยฺยํ ปุจฺฉสิ กิสฺส เหตุ ฯ
   [๕๒๗]    ทูเร สุโต เจว พฺรหา จ รุกฺโข
            เทเส ฐิโต ภูตนิวาสรูโป
            ตสฺมา นมสฺสามิ อิมํ ปลาสํ
            เย เจตฺถ ภูตา เต ๑- ธนสฺส เหตุ ฯ
   [๕๒๘]    โส เต กริสฺสามิ ยถานุภาวํ
            กตญฺุตํ พฺราหฺมณ เปกฺขมาโน
            กถํ หิ อาคมฺม สตํ สกาเส
            โมฆา ๒- เต อสฺสุ ปริผนฺทิตานิ ฯ
   [๕๒๙]    โย ตินฺทุรุกฺขสฺส ๓- ปโร ปิลกฺโข ๔-
            ปริวาริโต ปุพฺพยญฺโ อุฬาโร
            ตสฺเสว มูลสฺมิ นิธิ นิขาโต
            อทายาโท คจฺฉ นํ อุทฺธราหีติ ฯ
                    ปลาสชาตกํ สตฺตมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๓๒-๑๓๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2660&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=526&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=307              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=526              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com