ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

            ๗ ปลาสชาตกํ
     [๕๒๖] อเจตนํ พฺราหฺมณ อสฺสุณนฺตํ
          ชาโน อชานนฺตมิมํ ปลาสํ
          อารทฺธวีริโย ธุวมปฺปมตฺโต
@เชิงอรรถ: ม. ผวชฺโฌ ฯ ยุ. เต ฯ ม. อุฑฺฑยฺหเต ฯ
          สุขเสยฺยํ ปุจฺฉสิ กิสฺส เหตุ ฯ
     [๕๒๗] ทูเร สุโต เจว พฺรหา จ รุกฺโข
          เทเส ิโต ภูตนิวาสรูโป
          ตสฺมา นมสฺสามิ อิมํ ปลาสํ
          เย เจตฺถ ภูตา เต ๑- ธนสฺส เหตุ ฯ
     [๕๒๘] โส เต กริสฺสามิ ยถานุภาวํ
          กตญฺุตํ พฺราหฺมณ เปกฺขมาโน
          กถํ หิ อาคมฺม สตํ สกาเส
          โมฆา ๒- เต อสฺสุ ปริผนฺทิตานิ ฯ
     [๕๒๙] โย ตินฺทุรุกฺขสฺส ๓- ปโร ปิลกฺโข ๔-
          ปริวาริโต ปุพฺพยญฺโ อุฬาโร
          ตสฺเสว มูลสฺมิ นิธิ นิขาโต
          อทายาโท คจฺฉ นํ อุทฺธราหีติ ฯ
            ปลาสชาตกํ สตฺตมํ ฯ
             --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๓๒-๑๓๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2660&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=526&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=307              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=526              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com