ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                     ๒ ปุจิมนฺทวคฺโค
                     ๑ ปุจิมนฺทชาตกํ
   [๕๔๒]    อุฏฺเฐหิ โจร กึ เสสิ    โก อตฺโถ สุปเนน ๔- เต
@เชิงอรรถ: ม. เสยฺยชาตกํ ฯ ม. เสยฺย ฯ สี. ยุ. วิวรวคฺโค ฯ
@ สี. สุปิเตน ฯ ยุ. สุปิเนน ฯ
            มา ตํ คเหสุ ๑- ราชาโน  คาเม กิพฺพิสการกํ ฯ
   [๕๔๓]    นนุ ๒- โจรํ คเหสฺสนฺติ   คาเม กิพฺพิสการกํ
            กึ ตตฺถ ปุจิมนฺทสฺส     วเน ชาตสฺส ติฏฺฐโต ฯ
   [๕๔๔]    น ตฺวํ อสฺสตฺถ ชานาสิ    มม โจรสฺส จนฺตรํ
            โจรํ คเหตฺวา ราชาโน    คาเม กิพฺพิสการกํ
            อจฺเจนฺติ ๓- นิมฺพสูลสฺมึ  ตสฺมึ เม สงฺกเต มโน ฯ
   [๕๔๕]    สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ    รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ
            อนาคตภยา ธีโร       อุโภ โลเก อเวกฺขตีติ ฯ
                     ปุจิมนฺทชาตกํ ปฐมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๓๕-๑๓๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2725&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=542&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=311              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=542              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com