ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

           ๒ กสฺสปมนฺทิยชาตกํ
   [๕๔๖] อปิ กสฺสป มนฺทิยา     ยุวา สปติ หนฺติ วา
        สพฺพนฺตํ ขมเต ธีโร     ปณฺฑิโต ตํ ติติกฺขติ ฯ
   [๕๔๗] สเจปิ สนฺโต วิวทนฺติ    ขิปฺปํ สนฺธิยเร ๔- ปุน
        พาลา ปตฺตาว ภิชฺชนฺติ  น เต สมถมชฺฌคู ฯ
   [๕๔๘] เอเต ภิยฺโย สมายนฺติ   สนฺธิ เตสํ น ชีรติ
        โย จาธิปนฺนํ ชานาติ    โย จ ชานาติ เทสนํ ฯ
   [๕๔๙] เอโส หิ อุตฺตริตโร     ภาราวโห ธุรนฺธโร ๕-
@เชิงอรรถ: ม. คเหสุ ม. ยํ นุ ฯ ม. อปฺเปนฺติ ฯ ม. สนฺธียเร ฯ
@ ม. ภารวโห ธุรทฺธโร ฯ
        โย ปเรสาธิปนฺนานํ     สยํ สนฺธาตุมรหตีติ ฯ
            กสฺสปมนฺทิยชาตกํ ทุติยํ ฯ
                  --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๓๖-๑๓๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2740&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=546&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=312              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=546              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com