ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                     ๓ ขนฺติวาทิชาตกํ
   [๕๕๐]    โย เต หตฺเถ จ ปาเท จ  กณฺณนาสญฺจ เฉทยิ
            ตสฺส กุชฺฌ มหาวีร     มา รฏฺ วินสฺส ๑- อิทํ ฯ
   [๕๕๑]    โย เม หตฺเถ จ ปาเท จ  กณฺณนาสญฺจ เฉทยิ
            จิรํ ชีวตุ โส ราชา      นหิ กุชฺฌนฺติ มาทิสา ฯ
   [๕๕๒]    อหุ อตีตมทฺธาเน ๒-    สมโณ ขนฺติทีปโน
            ตํ ขนฺติยาเยว ฐิตํ      กาสิราชา อเฉทยิ ฯ
   [๕๕๓]    ตสฺส กมฺมผรุสสฺส ๓-   วิปาโก กฏุโก อหุ
            ยํ กาสิราชา เวเทสิ     นิรยมฺหิ สมปฺปิโตติ ฯ
                   ขนฺติวาทิชาตกํ ตติยํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๓๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2753&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=550&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=313              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=550              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com