ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                     ๔ โลหกุมฺภิชาตกํ
   [๕๕๔]    ทุชฺชีวิตมชีวิมฺห       เยสนฺโน น ททามเส ๔-
            วิชฺชมาเนสุ โภเคสุ     ทีปํ นากมฺห อตฺตโน ฯ
   [๕๕๕]    สฏฺฐึ ๕- วสฺสสหสฺสานิ  ปริปุณฺณานิ สพฺพโส
            นิรเย ปจฺจมานานํ      กทา อนฺโต ภวิสฺสติ ฯ
   [๕๕๖]    นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต   น อนฺโต ปฏิทิสฺสติ
@เชิงอรรถ: ม. วินสา ฯ ม. อตีตมทฺธานํ ฯ สี. ยุ. กมฺมสฺส ฯ ม. เย สนฺเต น ททมฺหเส ฯ
@ ม. สฏฺฐิ ฯ
            ตทาหิ ปกตํ ปาปํ      มม ตุยฺหญฺจ มาริส ๑- ฯ
   [๕๕๗]    โสหํ นูน อิโต คนฺตฺวา   โยนึ ลทฺธาน มานุสึ
            วทญฺู สีลสมฺปนฺโน    กาหามิ กุสลํ พหุนฺติ ฯ
                   โลหกุมฺภิชาตกํ จตุตฺถํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๓๗-๑๓๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2764&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=554&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=314              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=554              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com