ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๙ ติตฺติรชาตกํ
   [๕๗๔]    สุสุขํ วต ชีวามิ       ลภามิ เจว ภุญฺชิตุ
            ปริปนฺเถว ติฏฺามิ     กา นุ ภนฺเต คตี มม ฯ
   [๕๗๕]    มโน เจ เต นปฺปณมติ  ปกฺขิ ปาปสฺส กมฺมุโน
            อวฺยาวฏสฺส ภทฺรสฺส   น ปาปมุปลิมฺปติ ฯ
   [๕๗๖]    าตโก โน นิสินฺโนติ   พหุ อาคจฺฉเต ชโน
@เชิงอรรถ: ม. เอกรตฺติกิรี ฯ ยุ. เอกภตฺตกิรี ฯ
            ปฏิจฺจ กมฺมํ ผุสติ      ตสฺมึ เม สงฺกเต มโน ฯ
   [๕๗๗]    น ปฏิจฺจ กมฺมํ ผุสติ     มโน เจ นปฺปทุสฺสติ
            อปฺโปสฺสุกฺกสฺส ภทฺรสฺส  น ปาปมุปลิมฺปตีติ ฯ
                    ติตฺติรชาตกํ นวมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๔๐-๑๔๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2829&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=574&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=319              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=574              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com