ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

   [๖๑๔]    ยํ อนฺนปานสฺส ปุเร ลภาม
            ตนฺทานิ สาขมิคเมว คจฺฉติ
            คจฺฉามทานิ วนเมว ราธ
            อสกฺกตาวมฺห ธนญฺชยาย ฯ
   [๖๑๕]    ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ
            นินฺทา ปสํสา จ สุขํ จ ทุกฺขํ
            เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา
            มา โสจิ กึ โสจสิ โปฏฺฐปาท ฯ
   [๖๑๖]    อทฺธา ตุวํ ปณฺฑิตโกสิ ราธ
            ชานาสิ อตฺถานิ อนาคตานิ
@เชิงอรรถ: สี. ม. ปทฺธคุ สี. ยาว ปาติ นิมิสติ ฯ ม. ยาว พฺยาติ นิมิสติ ฯ
@ ม. รสตี ฯ ม. วตปฺปทฺเธ ฯ สี. ม. วีตํ ฯ
            กตํ นุโข สาขมิคํ ทกฺขาม ๑-
            นิทฺธาปิตํ ๒- ราชกุลโตว ชมฺมํ ฯ
   [๖๑๗]    จาเลติ กณฺณํ ภกุฏึ กโรติ
            มุหุ มุหุ ภายเต ๓- กุมาเร
            สยเมว ตํ กาหติ กาฬพาหุ
            เยนารกา ฐสฺสติ อนฺนปานาติ ฯ
                    กาฬพาหุชาตกํ นวมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๔๗-๑๔๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2964&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=614&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=329              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=614              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com