ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

     [๖๑๔] ยํ อนฺนปานสฺส ปุเร ลภาม
          ตนฺทานิ สาขมิคเมว คจฺฉติ
          คจฺฉามทานิ วนเมว ราธ
          อสกฺกตาวมฺห ธนญฺชยาย ฯ
     [๖๑๕] ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ
          นินฺทา ปสํสา จ สุขํ จ ทุกฺขํ
          เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา
          มา โสจิ กึ โสจสิ โปฏฺปาท ฯ
     [๖๑๖] อทฺธา ตุวํ ปณฺฑิตโกสิ ราธ
          ชานาสิ อตฺถานิ อนาคตานิ
@เชิงอรรถ: สี. ม. ปทฺธคุ สี. ยาว ปาติ นิมิสติ ฯ ม. ยาว พฺยาติ นิมิสติ ฯ
@ ม. รสตี ฯ ม. วตปฺปทฺเธ ฯ สี. ม. วีตํ ฯ
          กตํ นุโข สาขมิคํ ทกฺขาม ๑-
          นิทฺธาปิตํ ๒- ราชกุลโตว ชมฺมํ ฯ
     [๖๑๗] จาเลติ กณฺณํ ภกุฏึ กโรติ
          มุหุ มุหุ ภายเต ๓- กุมาเร
          สยเมว ตํ กาหติ กาฬพาหุ
          เยนารกา สฺสติ อนฺนปานาติ ฯ
           กาฬพาหุชาตกํ นวมํ ฯ
                ----------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๔๗-๑๔๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2964&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=614&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=329              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=614              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com