ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                     ๑๐ สีลวีมํสชาตกํ
   [๖๑๘]    สีลํ กิเรว กลฺยาณํ     สีลํ โลเก อนุตฺตรํ
            ปสฺส โฆรวิโส นาโค    สีลวาติ น หญฺติ ฯ
   [๖๑๙]    ยาวเทวสฺสหู กิญฺจิ    ตาวเทว อขาทิสุ
            สงฺคมฺม กุลลา โลเก    น หึสนฺติ อกิญฺจนํ ฯ
   [๖๒๐]    สุขํ นิราสา สุปติ      อาสา ผลวตี สุขา
            อาสํ นิราสํ กตฺวาน    สุขํ สุปติ ปิงฺคลา ฯ
   [๖๒๑]    น สมาธิปโร อตฺถิ     อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ
            น ปรํ นาปิ อตฺตานํ    วิหึสติ สมาหิโตติ ฯ
                    สีลวีมํสชาตกํ ทสมํ ฯ
                    กุฏิทูสกวคฺโค ตติโย ฯ
@เชิงอรรถ: ม. ทกฺขิสาม ฯ สี. ยุ. นิพฺพาปิตํ ฯ ม. นิทฺธาวิตํ ฯ สี. ภาสยเต ฯ
@ ม. ภายยเต ฯ
                       ตสฺสุทฺทานํ
                  สมนุสฺส สทุทฺทุ สยาจนโก
                  อถ เมณฺฑวรุตฺตม โคธวโร
                  อถ กาย สเกปุก โภตีวโร
                  อถ ราธ สุสีลวเรน ทส ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๔๘-๑๔๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=2984&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=618&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=330              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=618              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com