ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

             ๕ ชมฺพุกชาตกํ
   [๖๓๘] พฺรหา ปวฑฺฒกาโย โส  ทีฆทาโว ชมฺพุก
        น ตฺวํ ตมฺหิ กุเล ชาโต   ยตฺถ คณฺหนฺติ กุญฺชรํ ฯ
   [๖๓๙] อสีโห สีหมาเนน      โย อตฺตานํ วิกุพฺพติ
        กุตฺถุว ๑- คชมาสชฺช    เสติ ภูมฺยา อนุตฺถุนํ ฯ
     [๖๔๐] ยสสฺสิโน อุตฺตมปุคฺคลสฺส
          สญฺชาตขนฺธสฺส มหพฺพลสฺส
          อสเมกฺขิย กามพลูปปตฺตึ
          ส เสติ นาเคน หโตยํ ชมฺพุโก ฯ
     [๖๔๑] โย จีธ กมฺมํ กุรุเต ปมาย
          ถามพลํ อตฺตนิ สํวิทิตฺวา
          ชปฺเปน มนฺเตน สุภาสิเตน
          ปริกฺขวา โส วิปุลํ ชินาตีติ ฯ
           ชมฺพุกชาตกํ ปญฺจมํ ฯ
                --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๕๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3065&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=638&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=335              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=638              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com