ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๕ ชมฺพุกชาตกํ
   [๖๓๘]    พฺรหา ปวฑฺฒกาโย โส  ทีฆทาโว ชมฺพุก
            น ตฺวํ ตมฺหิ กุเล ชาโต   ยตฺถ คณฺหนฺติ กุญฺชรํ ฯ
   [๖๓๙]    อสีโห สีหมาเนน      โย อตฺตานํ วิกุพฺพติ
            กุตฺถุว ๑- คชมาสชฺช    เสติ ภูมฺยา อนุตฺถุนํ ฯ
   [๖๔๐]    ยสสฺสิโน อุตฺตมปุคฺคลสฺส
            สญฺชาตขนฺธสฺส มหพฺพลสฺส
            อสเมกฺขิย กามพลูปปตฺตึ
            ส เสติ นาเคน หโตยํ ชมฺพุโก ฯ
   [๖๔๑]    โย จีธ กมฺมํ กุรุเต ปมาย
            ถามพลํ อตฺตนิ สํวิทิตฺวา
            ชปฺเปน มนฺเตน สุภาสิเตน
            ปริกฺขวา โส วิปุลํ ชินาตีติ ฯ
                    ชมฺพุกชาตกํ ปญฺจมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๕๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3065&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=638&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=335              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=638              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com