ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                        ๗ ปีชาตกํ
   [๖๔๖]    น เต ปีมทาสิมฺห ๓-    น ปานํ นปิ โภชนํ
            พฺรหฺมจารี ขมสฺสุ เม    เอตํ ปสฺสามิ อจฺจยํ ฯ
   [๖๔๗]    เนวาภิสชฺชามิ นจาปิ กุปฺเป
            นจาปิ เม อปฺปิยมาสิ กิญฺจิ
            อโถปิ เม อาสิ มโนวิตกฺโก
            เอตาทิโส นูน กุลสฺส ธมฺโม ฯ
   [๖๔๘]    เอสสฺมากํ กุเล ธมฺโม   ปิตุปิตามโห สทา
            อาสนํ อุทกํ ปชฺชํ      สพฺเพตํ นิปทามเส ฯ
@เชิงอรรถ: ม. อิทํ คาถาปาททฺวยํ น ทิสฺสติ ฯ ยุ. ทุสฺสีลํ ฯ ม. ปีมทายิมฺหา ฯ
   [๖๔๙]    เอสสฺมากํ กุเล ธมฺโม    ปิตุปิตามโห สทา
            สกฺกจฺจํ อุปติฏฺาม     อุตฺตมํ วิย าตกนฺติ ฯ
                     ปีชาตกํ สตฺตมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๕๓-๑๕๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3093&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=646&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=337              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=646              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com