ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๒ วานรชาตกํ
   [๖๖๖]    อสกฺขึ วต อตฺตานํ     อุฏฺาตุ อุทกา ถลํ
            นทานาหํ ปุน ตุยฺหํ    วสํ คจฺฉามิ วาริช ฯ
   [๖๖๗]    อลเมเตหิ อมฺเพหิ     ชมฺพูหิ ปนเสหิ จ
            ยานิ ปารํ สมุทฺทสฺส    วรํ มยฺหํ อุทุมฺพโร ฯ
   [๖๖๘]    โย จ อุปฺปติตํ อตฺถํ     น ขิปฺปมนุพุชฺฌติ
@เชิงอรรถ: สี. ม. มจฺจํ ฯ สี. ปาวาริกสฺส ฯ ม. อวาจรี ปฏฺวสานุคสฺส ฯ
@ ม. กํ วาปิ ... ฯ  ปิงฺคิยานี ฯ
            อมิตฺตวสมเนฺวติ      ปจฺฉา จ อนุตปฺปติ ฯ
   [๖๖๙]    โย จ อุปฺปติตํ อตฺถํ     ขิปฺปเมว นิโพธติ
            มุจฺจเต สตฺตุสมฺพาธา   น จ ปจฺฉานุตปฺปตีติ ฯ
                     วานรชาตกํ ทุติยํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๕๗-๑๕๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3176&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=666&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=342              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=666              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com