ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

            ๕ คชกุมฺภชาตกํ
   [๖๗๘] วนํ ยทคฺคิ ทหติ      ปาวโก กณฺหวตฺตนี
        กถํ กโรสิ ปจลก      เอวํ ทนฺธปรกฺกโม ฯ
   [๖๗๙] พหูนิ รุกฺขฉิทฺทานิ     ปพฺยา วิวรานิ จ
        ตานิ เจ นาภิสมฺโภม   โหติ โน กาลปริยาโย ฯ
   [๖๘๐] โย ทนฺธกาเล ตรติ     ตรณีเย จ ทนฺธติ
        สุกฺขปณฺณํว อกฺกมฺม   อตฺถํ ภญฺชติ อตฺตโน ฯ
   [๖๘๑] โย ทนฺธกาเล ทนฺเธติ   ตรณีเย จ ตารยิ
        สสีว รตฺตึ วิภชํ       ตสฺสตฺโถ ปริปูรตีติ ฯ
           คชกุมฺภชาตกํ ปญฺจมํ ฯ
               ---------
@เชิงอรรถ: ม. อภิสาริกา ฯ ม. มา อทฺท ฯ สี. ยุ. มา อทฺทส ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๕๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3213&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=678&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=345              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=678              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com