ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๘ อรญฺชาตกํ
   [๖๙๐]    อรญฺา คามมาคมฺม   กึสีลํ กึวตํ อหํ
            ปุริสํ ตาต เสเวยฺยํ      ตํ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ
   [๖๙๑]    โย ตํ วิสฺสาสเย ตาต    วิสฺสาสญฺจ ขเมยฺย เต
            สุสฺสูสี จ ติติกฺขี จ      ตํ ภเชหิ อิโต คโต ฯ
   [๖๙๒]    ยสฺส กาเยน วาจาย    มนสา นตฺถิ ทุกฺกฏํ
            อุรสีว ปติฏฺฐาย       ตํ ภเชหิ อิโต คโต ฯ
   [๖๙๓]    หลิทฺทราคํ กปิจิตฺตํ    ปุริสํ ราควิราคินํ
@เชิงอรรถ: สี. ยุ. น หิ ฯ ม. กนฺทนฺตุ ฯ สี. ยุ. วิเหสิกา ฯ ม. วิภึสิกา ฯ
            ตาทิสํ ตาต มา เสวิ    นิมฺมนุสฺสมฺปิ เจ สิยาติ ฯ
                       อรญฺชาตกํ อฏฺฐมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๖๑-๑๖๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3255&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=3255              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=690&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=348              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=690              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com