ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

           ๖ การนฺทิยชาตกํ ๒-
     [๗๒๗] เอโก อรญฺเ คิริกนฺทรายํ
          ปคฺคยฺห มหนฺตเสลํ ปเวชฺฌสิ ๓-
          ปุนปฺปุนํ สนฺตรมานรูโป
          การนฺทิย ๔- โกนุ ตวยิธตฺโถ ฯ
     [๗๒๘] อหญฺหิมํ สาครเสวิตนฺตํ
          สมํ กริสฺสามิ ยถาปิ ปาณึ ๕-
          วิกีริย สานูนิ จ ปพฺพตานิ [๖]-
          ตสฺมา เสลํ กนฺทรายํ ๗- ปกฺขิปามิ ฯ
     [๗๒๙] นยิมํ มหึ อรหติ ปาณิกปฺปํ
          สมํ มนุสฺโส กรณายเมโก
          มญฺามิ มญฺเว ทรึ ชิคึสํ ๘-
@เชิงอรรถ: สี. น มํ ตํ อาคมิสฺสติ ฯ ม. โกรณฺฑิยชาตกํ ฯ ม. ปคฺคยฺห ปคฺคยฺห
@ สิลํ ปเวจฺฉสิ ฯ สี. เสลํ ฯ ม. โกรณฺฑิย ฯ ม. ปาณิ ฯ ม. จ ฯ
@ สี. ม. สิลํ ทริยา ฯ ม. ชิคีสํ ฯ
          การนฺทิย หายสิ ๑- ชีวโลกํ ฯ
     [๗๓๐] สเจ อยํ ภูตธรํ น สกฺโก ๒-
          สมํ มนุสฺโส กรณายเมโก
          เอวเมว ตฺวํ พฺรเหฺม อิเม มนุสฺเส
          นานาทิฏฺิเก นานยิสฺสสิ เต ฯ
     [๗๓๑] สงฺขิตฺตรูเปน ภวํ มมตฺถํ
          อกฺขาสิ การนฺทิย ๓- เอวเมตํ
          ยถา น สกฺกา ปวี สมายํ
          กาตุ ๔- มนุสฺเสน ตถา มนุสฺสาติ ฯ
          การนฺทิยชาตกํ ฉฏฺ ฯ
              ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๖๙-๑๗๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3413&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=727&items=5              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=356              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=727              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com