ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๖ การนฺทิยชาตกํ ๒-
   [๗๒๗]    เอโก อรญฺเ คิริกนฺทรายํ
            ปคฺคยฺห มหนฺตเสลํ ปเวชฺฌสิ ๓-
            ปุนปฺปุนํ สนฺตรมานรูโป
            การนฺทิย ๔- โกนุ ตวยิธตฺโถ ฯ
   [๗๒๘]    อหญฺหิมํ สาครเสวิตนฺตํ
            สมํ กริสฺสามิ ยถาปิ ปาณึ ๕-
            วิกีริย สานูนิ จ ปพฺพตานิ [๖]-
            ตสฺมา เสลํ กนฺทรายํ ๗- ปกฺขิปามิ ฯ
   [๗๒๙]    นยิมํ มหึ อรหติ ปาณิกปฺปํ
            สมํ มนุสฺโส กรณายเมโก
            มญฺามิ มญฺเว ทรึ ชิคึสํ ๘-
@เชิงอรรถ: สี. น มํ ตํ อาคมิสฺสติ ฯ ม. โกรณฺฑิยชาตกํ ฯ ม. ปคฺคยฺห ปคฺคยฺห
@ สิลํ ปเวจฺฉสิ ฯ สี. เสลํ ฯ ม. โกรณฺฑิย ฯ ม. ปาณิ ฯ ม. จ ฯ
@ สี. ม. สิลํ ทริยา ฯ ม. ชิคีสํ ฯ
            การนฺทิย หายสิ ๑- ชีวโลกํ ฯ
   [๗๓๐]    สเจ อยํ ภูตธรํ น สกฺโก ๒-
            สมํ มนุสฺโส กรณายเมโก
            เอวเมว ตฺวํ พฺรเหฺม อิเม มนุสฺเส
            นานาทิฏฺฐิเก นานยิสฺสสิ เต ฯ
   [๗๓๑]    สงฺขิตฺตรูเปน ภวํ มมตฺถํ
            อกฺขาสิ การนฺทิย ๓- เอวเมตํ
            ยถา น สกฺกา ปฐวี สมายํ
            กาตุ ๔- มนุสฺเสน ตถา มนุสฺสาติ ฯ
                     การนฺทิยชาตกํ ฉฏฺ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๖๙-๑๗๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3413&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=727&items=5              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=356              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=727              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com