ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                    ๘ จุลฺลธมฺมปาลชาตกํ
   [๗๓๗]    อหเมว ทูสิยา ภูนหตา   รญฺโ มหาปตาปสฺส
            เอตํ มุญฺจตุ ธมฺมปาลํ   หตฺเถ เม เทว เฉทหิ ๒- ฯ
   [๗๓๘]    อหเมว ทูสิยา ภูนหตา   รญฺโ มหาปตาปสฺส
            เอตํ มุญฺจตุ ธมฺมปาลํ   ปาเท เม เทว เฉทหิ ๒- ฯ
   [๗๓๙]    อหเมว ทูสิยา ภูนหตา   รญฺโ มหาปตาปสฺส
@เชิงอรรถ: ม. ปโปถเยยฺยํ ฯ ม. เฉเทหิ ฯ
            เอตํ มุญฺจตุ ธมฺมปาลํ     สีสํ เม เทว เฉทหิ ๑- ฯ
   [๗๔๐]    นห นูนิมสฺส รญฺโ      มิตฺตามจฺจา จ วิชฺชเร
            สุหทา เย น วทนฺติ ราชานํ  มา ฆาตยิ โอรสํ ปุตฺตํ ฯ
   [๗๔๑]    นห นูนิมสฺส รญฺโ      มิตฺตา าตี จ วิชฺชเร
            สุหทา เย น วทนฺติ ราชานํ  มา ฆาตยิ อตฺรชํ ปุตฺตํ ฯ
   [๗๔๒]    จนฺทนสารานุลิตฺตา พาหา  ฉิชฺชนฺติ ธมฺมปาลสฺส
            ทายาทสฺส ปพฺยา      ปาณา เม เทว รุชฺฌนฺตีติ ฯ
                   จุลฺลธมฺมปาลชาตกํ อฏฺมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๗๑-๑๗๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3463&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=737&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=358              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=737              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com