ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                     ๙ สุวณฺณมิคชาตกํ
   [๗๔๓]    วิกฺกม เร มหามิค ๒-    วิกฺกม เร หรีปท ๓-
            ฉินฺท วรตฺติกํ ๔- ปาสํ   นาหํ เอกา วเน รเม ฯ
   [๗๔๔]    วิกฺกมามิ น ปาเรมิ     ภูมึ สุมฺภามิ เวคสา
            ทโฬฺห วรตฺติโก ๕- ปาโส ปาทํ เม ปริกนฺตติ ฯ
   [๗๔๕]    อตฺถรสฺสุ ปลาสานิ     อสึ นิพฺพาห ลุทฺทก
            ปฐมํ มํ วธิตฺวาน       หน ปจฺฉา มหามิคํ ฯ
   [๗๔๖]    น เม สุตํ วา ทิฏฺ วา    ภาสนฺตึ มานุสึ มิคึ
            ตฺวญฺจ ภทฺเท สุขี โหหิ   เอโส จาปิ มหามิโค ฯ
   [๗๔๗] เอวํ ลุทฺทก นนฺทสฺสุ     สห สพฺเพหิ าติภิ
@เชิงอรรถ: ม. เฉเทหิ ฯ ม. หริปาท ฯ ม. มหามิค ฯ ม. วารตฺติกํ ฯ
@ ม. วารตฺติโก ฯ
            ยถาหมชฺช นนฺทามิ     มุตฺตํ ทิสฺวา มหามิคนฺติ ฯ
                    สุวณฺณมิคชาตกํ นวมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๗๒-๑๗๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3479&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=743&items=5              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=359              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=743              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com