ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๖ คุมฺพิยชาตกํ
   [๗๗๘]    มธุวณฺณํ มธุรสํ       มธุคนฺธํ วิสํ อหุ
@เชิงอรรถ: ม. เสนาโมกฺขปลาเภน ฯ ม. ชคติปาลา ฯ สี. วุตฺโตมฺหิ ฯ สี. ยุ. เสเวหิ ฯ
            คุมฺพิโย ฆาสเมสาโน    อรญฺเ โอทหี วิสํ ฯ
   [๗๗๙]    มธุ อิติ มญฺมานา    เย ตํ วิสมสายิสุ ๑-
            เตสนฺตํ กฏุกํ อาสิ      มรณํ เตนุปาคมุ ฯ
   [๗๘๐]    เย จ โข ปฏิสงฺขาย     วิสนฺติ ๒- ปริวชฺชยุ
            เต อาตุเรสุ สุขิตา      ทยฺหมาเนสุ นิพฺพุตา ฯ
   [๗๘๑]    เอวเมว มนุสฺเสสุ       วิสกามา ๓- สโมหิตา
            อามิสํ พนฺธนญฺเจตํ     มจฺจุวโส ๔- คุหาสโย ฯ
   [๗๘๒]    เอวเมว อิเม กาเม     อาตุรา ปริจาริเก
            เย สทา ปริวชฺชนฺติ     สงฺคํ โลเก อุปจฺจคุนฺติ ฯ
                     คุมฺพิยชาตกํ ฉฏฺ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๗๗-๑๗๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3591&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=778&items=5              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=366              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=778              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com