ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๓ อฑฺฒวคฺโค
                    ๑ ทีฆีติโกสลชาตกํ
   [๘๐๓]    เอวํ ภูตสฺส เต ราช     อาคตสฺส วเส ๑- มม
            อตฺถิ นุ โกจิ ปริยาโย    โย ตํ ทุกฺขา ปโมจเย ฯ
   [๘๐๔]    เอวมฺภูตสฺส เม ตาต    อาคตสฺส วเส ตว
            นตฺถิ โน โกจิ ปริยาโย   โย มํ ทุกฺขา ปโมจเย ฯ
   [๘๐๕]    นาญฺ สุจริตํ ราช     นาญฺ ราช สุภาสิตํ
            ตายเต มรณกาเล      เอวเมวิตรํ ธนํ ฯ
   [๘๐๖]    อกฺโกจฺฉิ มํ อวธิ มํ     อชินิ มํ อหาสิ เม
            เย จ ตํ อุปนยฺหนฺติ     เวรํ เตสํ น สมฺมติ
            อกฺโกจฺฉิ มํ อวธิ มํ      อชินิ มํ อหาสิ เม
            เย จ ตํ นูปนยฺหนฺติ     เวรํ เตสูปสมฺมติ ฯ
   [๘๐๗]    น หิ เวเรน เวรานิ      สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ
            อเวเรน จ สมฺมนฺติ      เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ ฯ
                    ทีฆีติโกสลชาตกํ ปฐมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๘๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3677&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=803&items=5              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=371              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=803              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com