ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

            ๔ เนรุชาตกํ
   [๘๔๙] กาโกลา กากสงฺฆา จ   มยญฺจ ปตตํ วรา
        สพฺเพว สทิสา โหม     อิมํ อาคมฺม ปพฺพตํ ฯ
   [๘๕๐] อิธ สีหา จ พฺยคฺฆา จ   สกุณา ๒- จ มิคาธมา
@เชิงอรรถ: ม. มีเฬฺหน ฯ สี. ม. สิงฺคาลา ฯ
        สพฺเพว สทิสา โหนฺติ    อยํ โก นาม ปพฺพโต ฯ
   [๘๕๑] อิมํ เนรุนฺติ ๑- ชานนฺติ  มนุสฺสา ปพฺพตุตฺตมํ
        อิธ วณฺเณน สมฺปนฺนา   วสนฺติ สพฺพปาณิโน ฯ
   [๘๕๒] อมานนา ยตฺถ สิยา    สนฺตานํ วา วิมานนา
        หีนสมฺมานนา วาปิ     น ตตฺถ วสตี ๒- วเส ฯ
   [๘๕๓] ยตฺถ อลโส จ ทกฺโข จ   สูโร ภีรุ จ ปูชิยา
        น ตตฺถ สนฺโต วสนฺติ    อวิเสสกเร นเค ๓- ฯ
   [๘๕๔] นายํ เนรุ วิภชติ       หีนอุกฺกฏฺมชฺฌิเม
        อวิเสสกโร เนรุ        หนฺท เนรุ ชหามเสติ ฯ
             เนรุชาตกํ จตุตฺถํ ฯ
                --------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๑๙๐-๑๙๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=3862&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=849&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=379              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=849              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com