ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

                      ๙ ชาครชาตกํ
   [๑๑๐๐]   โกธ ชาครตํ สุตฺโต      โกธ สุตฺเตสุ ชาคโร
            โก เมตํ นุ ๑- วิชานาติ  โก ตํ ปฏิภณาติ เม ฯ
   [๑๑๐๑]   อหํ ชาครตํ สุตฺโต      อหํ สุตฺเตสุ ชาคโร
            อหเมตํ วิชานามิ      อหํ ปฏิภณามิ เต ฯ
   [๑๑๐๒]   กถํ ชาครตํ สุตฺโต     กถํ สุตฺเตสุ ชาคโร
            กถํ เอตํ วิชานาสิ     กถํ ปฏิภณาสิ เม ฯ
   [๑๑๐๓]   เย ธมฺมํ นปฺปชานนฺติ   สญฺโมติ ทโมติ จ
            เตสุ สุตฺตปฺปมาเทสุ ๒- อหํ ชคฺคามิ เทวเต ฯ
   [๑๑๐๔]   เยสํ ราโค จ โทโส จ    อวิชฺชา จ วิราชิตา
            เตสุ ชาครมาเนสุ     อหํ สุตฺโตสฺมิ เทวเต ฯ
   [๑๑๐๕]   เอวํ ชาครตํ สุตฺโต     เอวํ สุตฺเตสุ ชาคโร
            เอวเมตํ วิชานามิ      เอวํ ปฏิภณามิ เต ฯ
   [๑๑๐๖]   สาธุ ชาครตํ สุตฺโต     สาธุ สุตฺเตสุ ชาคโร
            สาธุ เมตํ วิชานาสิ     สาธุ ปฏิภณาสิ เมติ ฯ
                     ชาครชาตกํ นวมํ ฯ
                        ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๒๓๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=4740&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=4740              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=1100&items=7              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=414              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1100              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=39&A=4686              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=39&A=4686              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com