ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

            ๙ ชาครชาตกํ
  [๑๑๐๐] โกธ ชาครตํ สุตฺโต      โกธ สุตฺเตสุ ชาคโร
         โก เมตํ นุ ๑- วิชานาติ  โก ตํ ปฏิภณาติ เม ฯ
  [๑๑๐๑] อหํ ชาครตํ สุตฺโต      อหํ สุตฺเตสุ ชาคโร
         อหเมตํ วิชานามิ      อหํ ปฏิภณามิ เต ฯ
  [๑๑๐๒] กถํ ชาครตํ สุตฺโต     กถํ สุตฺเตสุ ชาคโร
         กถํ เอตํ วิชานาสิ     กถํ ปฏิภณาสิ เม ฯ
  [๑๑๐๓] เย ธมฺมํ นปฺปชานนฺติ   สญฺโมติ ทโมติ จ
         เตสุ สุตฺตปฺปมาเทสุ ๒- อหํ ชคฺคามิ เทวเต ฯ
  [๑๑๐๔] เยสํ ราโค จ โทโส จ    อวิชฺชา จ วิราชิตา
         เตสุ ชาครมาเนสุ     อหํ สุตฺโตสฺมิ เทวเต ฯ
  [๑๑๐๕] เอวํ ชาครตํ สุตฺโต     เอวํ สุตฺเตสุ ชาคโร
         เอวเมตํ วิชานามิ      เอวํ ปฏิภณามิ เต ฯ
  [๑๑๐๖] สาธุ ชาครตํ สุตฺโต     สาธุ สุตฺเตสุ ชาคโร
         สาธุ เมตํ วิชานาสิ     สาธุ ปฏิภณาสิ เมติ ฯ
            ชาครชาตกํ นวมํ ฯ
                ---------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๒๓๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=4740&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=1100&items=7              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=414              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1100              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com