ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตฺต. ขุ. ชาตกํ (๑): เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ

              ๙ หลิทฺทราคชาตกํ
  [๑๒๘๓] สุติติกฺขํ อรญฺมฺหิ     ปนฺตมฺหิ สยนาสเน
         เย จ คาเม ติติกฺขนฺติ    เต อุฬารตรา ตยา ฯ
  [๑๒๘๔] อรญฺา คามมาคมฺม   กึสีลํ กึวตํ อหํ
         ปุริสํ ตาต เสเวยฺยํ      ตํ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ
  [๑๒๘๕] โย ตํ ๑- วิสฺสาสเย ตาต  วิสฺสาสญฺจ ขเมยฺย เต
         สุสฺสูสี จ ติติกฺขี จ      ตํ ภเชหิ อิโต คโต ฯ
  [๑๒๘๖] ยสฺส กาเยน วาจาย     มนสา นตฺถิ ทุกฺกฏํ
         อุรสีว ปติฏฺาย       ตํ ภเชหิ อิโต คโต ฯ
  [๑๒๘๗] โย จ ธมฺเมน จรติ      จรนฺโตปิ น มญฺติ
         วิสุทฺธการึ สปฺปญฺ    ตํ ภเชหิ อิโต คโต ฯ
@เชิงอรรถ: ม. เต ฯ
  [๑๒๘๘] หลิทฺทราคํ กปิจิตฺตํ     ปุริสํ ราควิราคินํ
         ตาทิสํ ตาต มา เสวิ     นิมฺมนุสฺสมฺปิ เจ สิยา ฯ
  [๑๒๘๙] อาสีวิสํว กุปฺปิตํ       มิฬฺหลิตฺตํ มหาปถํ
         อารกา ปริวชฺเชหิ      ยานีว วิสมํ ปถํ ฯ
  [๑๒๙๐] อนตฺถา ตาต วฑฺฒนฺติ   พาลํ อจฺจูปเสวโต
         มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ ๑- อมิตฺเตเนว สพฺพทา ฯ
  [๑๒๙๑] ตํ ตาหํ ตาต ยาจามิ     กรสฺสุ วจนํ มม
         มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ ๑-  ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโมติ ฯ
              หลิทฺทราคชาตกํ นวมํ ฯ
                  ----------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๒๖๔-๒๖๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=5383&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=1283&items=9              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=435              ศึกษาอรรถกถาชาดกนี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1283              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com