ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๓ สุตฺต. ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค

                   ยุคนทฺธวคฺเค โลกุตฺตรกถา
   [๖๒๐]  กตเม  ธมฺมา  โลกุตฺตรา ฯ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา
จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานา   จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  ปญฺจินฺทฺริยานิ
ปญฺจ  พลานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อฏฺฐงฺคิโก  มคฺโค  จตฺตาโร
อริยมคฺคา   จตฺตาริ   จ   สามญฺผลานิ  นิพฺพานญฺจ  อิเม
ธมฺมา โลกุตฺตราติ ๒- ฯ
   {๖๒๐.๑}  โลกุตฺตราติ เกนตฺเถน โลกุตฺตรา ฯ โลกํ อุตฺตรนฺตีติ ๓-
โลกุตฺตรา  โลกโต  อุตฺตรนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลกา  อุตฺตรนฺตีติ
โลกุตฺตรา  โลกมฺหา  อุตฺตรนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลกํ  สมติกฺกนฺตีติ
โลกุตฺตรา  โลกํ  สมติกฺกมนฺตาติ  โลกุตฺตรา โลเก ๔- อติเรกาติ
โลกุตฺตรา  [๕]-  โลกา นิสฺสรนฺตีติ โลกุตฺตรา โลกโต นิสฺสรนฺตีติ
โลกุตฺตรา   โลกมฺหา   นิสฺสรนฺตีติ  โลกุตฺตรา  ๖-  โลกา
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. สพฺพตฺถ นิฏฺฐิตาติ ทิสฺสติ ฯ สี. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
@ ม. ตรนฺตีติ ฯ ม. โลเกน ฯ ม. ยุ. โลกนฺตํ ตรนฺตีติ โลกุตฺตรา ฯ
@ สี. อิโต จิณฺหนฺตเร โลเกน ปฏินิสฺสฏาติ โลกุตฺตรา โลกธมฺมา นิสฺสฏาติ
@โลกุตฺตราติ ลิขิตํ ฯ
นิสฺสชฺชนฺตีติ ๑- โลกุตฺตรา โลกโต ๒- นิสฺสชฺชนฺตีติ ๓- โลกุตฺตรา
โลกมฺหา นิสฺสชฺชนฺตีติ ๔- โลกุตฺตรา โลเก น ติฏฺฐนฺตีติ โลกุตฺตรา
โลกมฺหิ  น  ติฏฺฐนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลเก น ลิมฺปนฺตีติ โลกุตฺตรา
โลกมฺหิ  ๕-  น ลิมฺปนฺตีติ โลกุตฺตรา โลเก อสํลิตฺตาติ โลกุตฺตรา
โลเกน  อสํลิตฺตาติ  โลกุตฺตรา  โลเก  อนุปลิตฺตาติ  โลกุตฺตรา
โลเกน  อนุปลิตฺตาติ  โลกุตฺตรา  โลเก  วิปฺปมุตฺตาติ  โลกุตฺตรา
โลเกน  วิปฺปมุตฺตาติ  โลกุตฺตรา  โลกา  วิปฺปมุตฺตาติ  โลกุตฺตรา
โลกโต  วิปฺปมุตฺตาติ  โลกุตฺตรา  โลกมฺหา  วิปฺปมุตฺตาติ โลกุตฺตรา
โลเก วิสญฺุตฺตาติ โลกุตฺตรา โลเกน วิสญฺุตฺตาติ โลกุตฺตรา
   {๖๒๐.๒}  โลกา วิสญฺุตฺตาติ โลกุตฺตรา [๖]- โลกโต วิสญฺุตฺตาติ
โลกุตฺตรา  โลกมฺหา  วิสญฺุตฺตาติ  โลกุตฺตรา  โลกา  สุชฺฌนฺตีติ
โลกุตฺตรา โลกโต สุชฺฌนฺตีติ โลกุตฺตรา โลกมฺหา สุชฺฌนฺตีติ โลกุตฺตรา
โลกา  วิสุชฺฌนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลกโต  วิสุชฺฌนฺตีติ  โลกุตฺตรา
โลกมฺหา  วิสุชฺฌนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลกา  วุฏฺฐหนฺตีติ  โลกุตฺตรา
โลกโต  วุฏฺฐหนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลกมฺหา  วุฏฺฐหนฺตีติ  โลกุตฺตรา
โลกา  วิวชฺชนฺตีติ  ๗-  โลกุตฺตรา  โลกโต วิวชฺชนฺตีติ โลกุตฺตรา
โลกมฺหา  วิวชฺชนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลเก  น  สชฺชนฺตีติ โลกุตฺตรา
โลเก  น  คยฺหนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลเก  น พชฺฌนฺตีติ โลกุตฺตรา
โลกํ  สมุจฺฉินฺทนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลกํ  สมุจฺฉินฺนตฺตาติ  โลกุตฺตรา
@เชิงอรรถ: ๑-๓-๔ ม. ยุ. นิสฺสฏาติ ฯ ๒-๕ ม. ยุ. โลเกน ฯ ม. โลกสฺมึ ฯ
@ สี. ม. ยุ. วิวฏฺฏนฺตีติ ฯ เอวมุปริปิ ฯ
โลกํ   ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลกํ  ปฏิปฺปสฺสมฺภิตตฺตาติ
โลกุตฺตรา  โลกสฺส  อปจฺจาคตีติ  ๑-  โลกุตฺตรา  โลกสฺส อคตีติ
โลกุตฺตรา  โลกสฺส  อวิสยาติ  โลกุตฺตรา  โลกสฺส  อสาธารณาติ
โลกุตฺตรา  โลกํ  วมนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลกํ น ปจฺจาคมนฺตีติ ๒-
โลกุตฺตรา  โลกํ  ชหนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลกํ น อุปฺปาทยนฺตีติ ๓-
โลกุตฺตรา  โลกํ  วิสิเนนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลกํ  นยนฺตีติ  ๔-
โลกุตฺตรา  โลกํ  วิธูเปนฺตีติ  โลกุตฺตรา  โลกํ น สุธูเปนฺตีติ ๕-
โลกุตฺตรา โลกํ สมติกฺกมฺม อภิภุยฺย ติฏฺฐนฺตีติ โลกุตฺตราติ ฯ
                       โลกุตฺตรกถา
                          -------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๑ หน้าที่ ๕๓๕-๕๓๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=10754&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=620&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=76              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=620              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_31

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com