ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

             นวมํ เอกญฺชลิกตฺเถราปทานํ (๒๙)
  [๓๑] |๓๑.๑๘๒| สุวณฺณวณฺณํ สมฺพุทฺธํ  คจฺฉนฺตํ อนฺตราปเณ
           วิปสฺสึ สตฺถวาหคฺคํ      นรวีรํ วินายกํ ฯ
   |๓๑.๑๘๓| อทนฺตทมนํ ตาทึ        มหาวาทึ มหามตึ
           ทิสฺวา ปสนฺโน สุมโน     เอกญฺชลึ อกาสหํ ฯ
   |๓๑.๑๘๔| เอกนวุเต อิโต กปฺเป     ยํ อญฺชลิมกรึ ตทา
           ทุคฺคตึ นาภิชานามิ      อญฺชลิสฺส อิทํ ผลํ ฯ
   |๓๑.๑๘๕| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส      วิโมกฺขาปิจ อฏฺิเม
           ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา     กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา เอกญฺชลิโก เถโร อิมา คาถาโย
 อภาสิตฺถาติ ฯ
             เอกญฺชลิกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๑๑๔-๑๑๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=2382&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=31&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=31              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=31              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com