ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                นวมํ เวยฺยาวจฺจกตฺเถราปทานํ (๙๙)
   [๑๐๑]  |๑๐๑.๕๑| วิปสฺสิสฺส ภควโต   มหาปุคฺคคโณ ๑- อหุ
             เวยฺยาวจฺจกโร อาสึ    สพฺพกิจฺเจสุ พฺยาวโฏ ๒- ฯ
    |๑๐๑.๕๒| เทยฺยธมฺโม จ เม นตฺถิ  สุคตสฺส มเหสิโน
             อวนฺทึ สตฺถุโน ปาเท   วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ
    |๑๐๑.๕๓| เอกนวุเต อิโต กปฺเป    เวยฺยาวจฺจํ อกาสหํ
             ทุคฺคตึ นาภิชานามิ    เวยฺยาวจฺจสฺสิทํ ผลํ ฯ
    |๑๐๑.๕๔| อิโต จฏฺฐมเก กปฺเป    ราชา อาสึ สุจินฺติโย ๓-
             สตฺตรตนสมฺปนฺโน     จกฺกวตฺติ มหพฺพโล ฯ
    |๑๐๑.๕๕| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส     วิโมกฺขาปิจ อฏฺฐิเม
             ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา   กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา เวยฺยาวจฺจโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
                เวยฺยาวจฺจกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๑๙๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=4038&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=101&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=101              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=101              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com