ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตฺต. ขุ. อปทานํ (๑)

                    นวมํ สาลทายกตฺเถราปทานํ ๔- (๑๓๙)
   [๑๔๑]  |๑๔๑.๖๐| มิคราชา ตทา อาสึ  อภิชาโตสุ ๕- เกสรี
            คิริทุคฺคํ คเวสนฺโต      อทฺทสํ โลกนายกํ ฯ
    |๑๔๑.๖๑| อยํ นุ โข มหาวีโร       นิพฺพาเปติ มหาชนํ
            ยนฺนูนิมํ ๖- อุปาเสยฺยํ   เทวเทวํ นราสภํ ฯ
    |๑๔๑.๖๒| สาขํ สาลสฺส ภญฺชิตฺวา   สโกฏํ ปุปฺผมาหรึ
            อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธํ    อทาสึ ปุปฺผมุตฺตมํ ฯ
    |๑๔๑.๖๓| เอกนวุเต อิโต กปฺเป     ยํ ปุปฺผมภิโรปยึ
            ทุคฺคตึ นาภิชานามิ     ปุปฺผทานสฺสิทํ ผลํ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. ปกฺกามึ ฯ ม. อมิตฺตตาปโน นาม ฯ ยุ. อมิตฺตวาสโน นาม ฯ
@ ม. เอกปสาทนิโย ฯ ม. ยุ. สาลปุปฺผทายกตฺเถราปทานํ ฯ ยุ. อภิชาโตว ฯ
@ ม. ยุ. ยนฺนูนาหํ ฯ
    |๑๔๑.๖๔| อิโต จ นวเม กปฺเป     วิโรจนสนามกา
            ตโย อาสึสุ ราชาโน     จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ
    |๑๔๑.๖๕| ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส     วิโมกฺขาปิจ อฏฺฐิเม
            ฉฬภิญฺา สจฺฉิกตา    กตํ พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
     อิตฺถํ สุทํ อายสฺมา สาลทายโก เถโร อิมา คาถาโย
อภาสิตฺถาติ ฯ
                  สาลทายกตฺเถรสฺส อปทานํ สมตฺตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๒๔๔-๒๔๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=4937&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=141&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=141              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=141              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๓๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com